Co może windykator chwilówki?

Strona główna » Blog finansowy » Co może windykator chwilówki?

Co może windykator chwilówki?

Świadomość konsumentów na temat postępowania firm pożyczkowych w przypadku nieuregulowanych zobowiązań finansowych nieustannie rośnie, jednak nadal pokutuje błędne przekonanie utożsamiające windykatora z komornikiem. Przyjrzyjmy się zatem, kim tak naprawdę jest windykator chwilówki i jakie ma uprawnienia.

Kim jest windykator chwilówki?

Istotne jest przedstawienie definicji windykatora, aby zrozumieć, z czego wynikają jego prawa, a także jakie przepisy ograniczają jego postępowanie. Windykator to osoba, której celem działania jest odzyskanie należności należnej firmie pożyczkowej, czyli wierzycielowi. Windykator chwilówki ma za zadanie doprowadzenie do polubownej zapłaty długu powstałego z tytułu zaciągniętej chwilówki, która nie została spłacona. Jego obowiązkiem jest ustalenie przyczyny zalegania ze spłatą chwilówki oraz ocena czy dłużnik wyraża chęć uregulowania należności i pozbycia się długu.

Kiedy do pracy wkracza windykator?

Windykator rozpoczyna swoją pracę w kierunku konkretnego zadłużenia wobec dłużnika po tym, jak firma pożyczkowa przekaże sprawę firmie windykacyjnej lub zatrudnionym przez siebie osobom pełniącym taką funkcję. Często firma pożyczkowa sprzedaje dług pożyczkobiorcy w ramach cesji wierzytelności firmie windykacyjnej. Szybkie i skuteczne porozumienie dłużnika z windykatorem zakańcza działania windykatora. Niestety dłużnicy często korzystają z przysługującego im prawa i nie podejmują rozmów, co zwykle jest niekorzystne.

Co określa uprawnienia windykatora?

Praca windykatora opiera się na ścieżce pozasądowej. Działa on w oparciu o ustalone wewnętrzne kanony firmy. Ich przekroczenie nie jest karane prawem. Windykator nie ma takich samych praw jak komornik, gdyż nie pełni on funkcji funkcjonariusza publicznego. Działa on w granicach ogólnie przyjętego prawa i na podstawie konkretnego tytułu prawnego. W szczególności granice wyznaczają tutaj przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku— Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku— Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku— Kodeks karny. Dochodzenie roszczeń wynika z pierwotnej umowy chwilówki, a w niektórych przypadkach także z umowy cesji.

Co może windykator chwilówki?

Choć działania windykatora chwilówki dość często są postrzegane bardzo negatywnie i w niektórych przypadkach faktycznie balansują na granicy prawa, to trzeba zauważyć, że przysługują mu liczne prawa. Windykacja niespłaconej chwilówki wiąże się z nieprzyjemnościami, ale z nimi powinien liczyć się każdy, kto korzysta z usług finansowych firm pożyczkowych i zalega ze spłatą chwilówki, a przede wszystkim, jeśli nie wykazuje chęci do spłaty.

Rzetelny windykator nie odwołuje się do brutalnych narzędzi. Nie stosuje gróźb, lecz udziela informacji, podejmuje negocjacje i stara się wypracować optymalne rozwiązanie do spłaty długu, ewentualnie rozłożenia go na raty. Wszelkie działania nakierowane są na odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela w określonym terminie. Może podejmować próby kontaktu z dłużnikiem, a w nawiązanych kontaktach stosować techniki negocjacji i mediacji.

Do powszechnych praktyk windykatorów zalicza się korzystanie z call center. Windykacja telefoniczna to narzędzie, z którego windykator może skorzystać. Jednak w i tym działaniu mało etyczne praktyki mogą być ścigane prawem. Wydzwanianie, wysyłane wiadomości SMS i e-mail z przypomnieniem o konieczności spłaty chwilówki to czynności niezakazane, jednak kiedy mają charakter regularny, potrafią skutecznie uprzykrzyć życie. Kiedy przybierają długotrwałą i zwielokrotnioną formę, zwłaszcza mimo odpowiedzi dłużnika i próśb o zaprzestanie tychże praktyk, naruszają art. 190a Kodeksu karnego.

Windykator może pojawić się u dłużnika w domu, jednak ma prawo do niego wejść wyłącznie za zgodą dłużnika. Takie wizyty nie mogą przybierać natarczywej formy, a dodatkowo powinny być zapowiedziane i odbywać się w odpowiednich porach.

Windykator ma prawo do wysłania wezwania do zapłaty i może także zamieścić w nim ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do baz danych o dłużnikach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, np. BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG S.A.), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. W przypadku dalszego uchylania się od spłaty należności windykator może dokonać wpisu do rejestru dłużników.

Windykator może przeprowadzić wywiad detektywistyczny, aby uzyskać więcej informacji o dłużniku. Wśród uprawnień windykatora pojawia się w końcu także możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Może zatem wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu w imieniu firmy oferującej chwilówki, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pełnomocnictwa.

Działania windykatora chwilówek w głównej mierze podyktowane są zachowaniem dłużnika. Istotne jest to, czy przedstawi on wolę spłaty długu. W przeciwnym razie postępowanie windykatora chwilówek może utrudniać życie dłużnika i nie zawsze czyny te będą nosiły znamiona przestępstwa.

2019-03-11T10:02:29+00:00 17 listopada, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz