Ile może zabrać komornik?

Strona główna » Blog finansowy » Ile może zabrać komornik?

Ile może zabrać komornik?

Podpisując umowę kredytu czy pożyczki jesteśmy świadomymi klientami, którzy wraz ze złożonym podpisem zobowiązują się do jej terminowej spłaty, a w przypadku niefortunnych sytuacji życiowych uniemożliwiających jej spłatę w terminie, zgadzamy się na wskazane w umowie konsekwencje. Banki i instytucje bankowe zazwyczaj stosują bardzo podobne egzekucje związane z odzyskiwaniem od klienta niespłaconych zobowiązań. Jednym z takich działań jest postępowanie komornicze – jednak żeby komornik zawitał do naszego domu, należy na prawdę się postarać, ponieważ jest to jedno z ostatnich działań jakie jest podejmowane przez banki i parabanki.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym i zajmuję się wykonywaniem rozstrzygnięć roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik zajmuję się też przeprowadzaniem spisu inwentarza i sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego lub prze wydaniem orzeczenia.

Co może zabrać komornik?

Zgodnie z przepisami prawa komornik może zająć składniki majątkowe dłużnika takie jak: nieruchomości, ruchomości, pensję, rachunek bankowy, inne wierzytelności i inne prawa majątkowe. To czy dana własność należy do dłużnika jest określone na zasadzie władania nią, stąd też, komornik nie sprawdza stanu prawnego nieruchomości a jedynie ocenia to na podstawie tego, że dłużnik “włada” tą nieruchomością czy innym dobrem.

Czego komornik nie może zabrać?

Niektóre ruchomości są określone w świetle prawa polskiego jako niepodlegające zajęciu. Są to zazwyczaj przedmioty majątkowe, które są niezbędne do normalnego życia i funkcjonowania dłużnika. Do takich ruchomości należą: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna ubrania codzienne i służbowe. Zapasy żywności i opału na jeden miesiąc przeżycia. Jedna krowa, 2 kozy lub 3 owce. Narzędzia niezbędne do prowadzenia pracy zarobkowej związanej z wykonywanym zawodem, przedmioty niezbędne do nauki, produkty farmakologiczne i przedmioty niezbędne wynikające z niepełnosprawności dłużnika. Poza tym dłużnikowi muszą postać pieniądze niezbędne na przeżycie okresu 2 tygodni.

Ile może zabrać komornik?

Kwota, którą może zabrać komornik jest zależna od rodzaju przychodu dłużnika. Do takich przychodów może zaliczać się przede wszystkim: przychód wynagrodzenia za pracę, emerytura lub renta, zwrot podatku, a w niektórych przypadkach zasiłek.

W przypadku przychodów wynikających z wynagrodzenia za pracę komornik może zabrać:

  • umowa o pracę –  50% zarobków dłużnika. W tym przypadku wolna od egzekucji pozostaje najniższa krajowa,
  • umowa zlecenie lub umowa o dzieło – komornik może zająć 100% zarobionej kwoty, chyba, że jest to jedyne źródło wynagrodzenia.

Ile może zabrać komornik z renty lub emerytury?

Komornik może zająć 25% wysokości minimalnej renty bądź emerytury. Oznacza to, że w przypadku otrzymywania minimalnej kwoty świadczenia emerytalnego lub renty, komornik może zająć maksymalnie 250 zł. O zajęciu tego przychodu informowany jest bezpośrednio ZUS i dłużnik otrzymuję w tym przypadku o 25% mniejszą emeryturę lub rentę.

Zwrot podatku

Jeżeli osoba zadłużona została zgłoszona przez komornika do Urzędu Skarbowego i w danym roku kalendarzowym okaże się, że dłużnik dokonał nadpłaty podatku to kwota ta zostanie przejęta przez komornika w celu pokrycia długów osoby zadłużonej.

Osoby będące na zasiłku, traktowane są jak osoby pracujące na umowie o pracę w związku z czym w świetle prawa komornik teoretycznie może pozbawić je kwoty zasiłku. Jednakże kwota wolna od egzekucji stanowi wartość najniższej krajowej, a zasiłek dłużnika nie przekracza tej kwoty. Dlatego też, jedynie w sytuacji w której komornik zajmie konto bankowe dłużnika, a ten otrzymuje tam swoje wynagrodzenie z tytułu zasiłku to zostanie ono zajęte. W innym przypadku nie ma takiej możliwości.

Komornik w każdej chwili może zająć konto bankowe dłużnika wraz z lokatami i oszczędnościami na nim się znajdującymi. Jeśli na konto dłużnika wpływają środki z tytułu alimentów, czy jak wspomniano wyżej z tytułu zasiłku to traktowane są one jako niezależne wpływy i komornik zajmuje je równorzędnie z zajętym kontem.

Podsumowanie

Przed wszczęciem postępowania komorniczego, dłużnik spotyka na swojej drodze wiele innych łagodniejszych form pobrania zadłużenia. Postępowanie komornicze to najpoważniejsza forma odzyskiwania pieniędzy przez instytucje udzielające pożyczek i kredytów. Komornik może zabrać dobra stanowiące jakąś wartość pozwalającą na częściową lub całkowitą spłatę długów osoby zadłużonej. Jednak, komornik nie może pozostawić nas bez podstawowych produktów żywnościowych czy materialnych niezbędnych do funkcjonowania i pracy. Nie może również pozbawić nas wszystkich środków do życia, a w przypadku otrzymywania wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej, nie ma prawa zabrać nam tej kwoty. W przypadku dłużników pobierających alimenty lub zasiłek należy pamiętać o tym, że środki te mogą być zabrane w przypadku zajęcia konta bankowego przez komornika.

2019-03-11T09:50:38+00:00 9 listopada, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz