Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Strona główna » Blog finansowy » Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Pożyczka to zdarzenie, do którego może dochodzić nie tylko między jednostką finansową, a pożyczkobiorcą, lecz także miedzy dwoma osobami fizycznymi. Najczęściej umowy pożyczkowe zawierane są na piśmie, w szczególności, jeśli pożyczana kwota opiewa na kilkaset złotych lub więcej. Jednakże są też sytuacje, kiedy to strony decydują się zawrzeć umowę w formie ustnej. Dzieje się tak, ponieważ osoby objęte umową nie chcą tracić czasu na formalności podczas pożyczki wynoszącej do kilkuset złotych. Ta sytuacja kończy się jednak nieporozumieniami, w wyniku których pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, a pożyczkodawca ma ograniczone możliwości do dochodzenia swoich roszczeń. Warto wówczas bardziej zagłębić się w temat i dowiedzieć się jak odzyskać pożyczone pieniądze, nawet jeśli nie podpisaliśmy umowy.

Jak zawrzeć ważną pożyczkę?

Umowa pożyczki, zgodnie z Polskimi przepisami może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. Obie formy umowy są tak samo ważne, jednakże w przypadku problemów z dochodzeniem spłaty pożyczonej kwoty trudniej jest udowodnić przed właściwymi organami, że zajście zawarte między stronami ustnie rzeczywiście miało miejsce. Wskazuje się, by umowa pożyczki, której wartość wynosi co najmniej 500 zł została zawarta w formie pisemnej. Pożyczka jest przekazaniem określonej kwoty pieniężnej lub rzeczy do dyspozycji pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę na określony czas. Po zakończeniu okresu trwania umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczoną kwotę lub rzecz w tej samej postaci, a jeśli w umowie istniał zapis o dodatkowych kosztach spłaty- także te koszty. By można było mówić o ważnej umowie pożyczki zawarte między stronami porozumienie powinno jasno określać strony umowy, jej przedmiot, a więc kwotę gotówki lub określoną rzecz, okres spłaty oraz dodatkowe jej warunki.

Pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania

Osoba, która udzieliła pożyczki znajduje się w dobrej sytuacji, gdy między nią a pożyczkobiorcą zawarta została pisemna umowa. Wówczas stanowi ona podstawowy dowód na istnienie porozumienia w razie niedotrzymywania jej postanowień przez drugą stronę. W przypadku, gdy pożyczkobiorca na długo po terminie umowy nadal nie spłaca swojego zobowiązania można przystąpić do podjęcia czynności egzekucyjnych. Pierwszym działaniem powinno być wysłanie poleconego listu do pożyczkobiorcy za potwierdzeniem odbioru, w którym ostatecznie wzywamy go do oddania należności. W przypadku braku reakcji wraz z dowodem w formie umowy warto udać się do sądu, który następnie rozpocznie postępowanie w sprawie ściągnięcia zaległych należności. Wówczas prawnie zostanie orzeczony obowiązek zwrotu kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, które naliczane zostają wraz z dniem wygaśnięcia umownego okresu pożyczki. Osoby, które zawarły umowę ze swoim pożyczkobiorcą są więc całkowicie bezpieczne- w razie zwłoki w spłacie ich interesu broni prawo. Co z osobami, które zawarły umowę pożyczkową w sposób ustny i nie doczekały się spłaty?

Nie spisałem umowy- co dalej?

Druga forma zawarcia umowy pożyczkowej to sposób ustny. Jej zaistnienie ciężej jest udowodnić przed sądem, jednakże nie jest to niemożliwe. Warto dodać, że fakt wystąpienia umowy pożyczkowej między stronami udowodnić musi pożyczkodawca, jako osoba, która chce dochodzić swoich roszczeń przed sądem. To więc na niej spoczywa obowiązek, by dostarczyć odpowiednie dowody poświadczające zawarcie umowy pożyczki w formie ustnej. Co może stanowić takie dowody? W określonych przypadkach sąd może powołać świadków, którzy poświadczą, że między stronami postępowania doszło do zawarcia umowy pożyczki. Ponadto dowodem w sprawie może być także prywatna korespondencja między stronami umowy, z której jasno wynika, że do zawarcia pożyczki rzeczywiście doszło. Mowa tu o wiadomościach sms, e-mail, czy z komunikatorów internetowych. Dodatkowo dużym dowodem w sprawie mogą być także dokumenty związane z obrotem pieniędzy, a więc miedzy innymi potwierdzenie nadania przelewu przez pożyczkodawcę na konto pożyczkobiorcy. Na podstawie powyższych sąd może podjąć decyzję o nakazaniu zwrotu kwoty pożyczki. Przed skierowaniem sprawy do sądu warto, tak jak w przypadku umowy pożyczki zawartej w formie pisemnej, wysłać do pożyczkobiorcy wezwanie zapłaty.

Przepisy prawa jasno wskazują, na jakich warunkach musi zostać zawarta umowa, by można było uznać ją za ważną. Niestety większość osób nie chce podejmować się podpisywania dokumentów w sprawie pożyczki, zawierając ją ustnie. W przypadku trudności w ściąganiu należności umowa zawarta w formie ustnej jest cięższa do wyegzekwowania, jednakże nie jest to niemożliwe. Zarówno w kwestii umowy zawartej w sposób pisemny, jak i ustny warto zwrócić się do dłużnika z listownym wezwaniem do zapłaty, by następnie wszcząć postępowanie sądowe. Istnieje duża szansa, że pożyczona kwota zostanie zwrócona wraz z odsetkami za dni, które upłynęły od umownego zakończenia pożyczki. Nawet, gdy strony nie decydują się na umowę w formie pisemnej warto zbierać dowody w postaci wiadomości sms, czy potwierdzeń przelewu, które w przyszłości mogą stanowić ważny element w sprawie dochodzenia swoich roszczeń.

2018-10-16T06:42:36+00:00 24 grudnia, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz