Jak sprzedać dług?

Strona główna » Blog finansowy » Jak sprzedać dług?

Jak sprzedać dług?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak sprzedać dług. Sprzedaż długu to jedna z metod pozwalająca na odzyskanie płynności finansowej bądź na poprawienie swojej sytuacji płatniczej. W momencie, gdy nie posiada się czasu na przeprowadzenie procesu mającego na celu odzyskanie należności od nierzetelnego dłużnika, a minął już termin płatności zobowiązań, można szybko odzyskać należne pieniądze dzięki sprzedaży długu podmiotowi trzeciemu, trudniącemu się skupowaniem należności. Korzystając z tej metody być może nie uda się uzyskać wszystkich należnych środków, ale na pewno bardzo sprawnie i szybko.

Cesja wierzytelności

Sprzedaż długu może być zrealizowana za pomocą cesji wierzytelności. Jest to umowa cywilnoprawna. Jej skutkiem jest zmiana wierzyciela, czyli osoby egzekwującej należność. Cesja wierzytelności to forma prawna, w której ma miejsce sprzedaż długów. Uregulowana jest ona w kodeksie cywilnym w artykułach 509-516.

Wszystkie zobowiązania tworzą prawa określonej treści oraz obowiązki między stronami umowy. Jedna strona zobowiązania, nazywana wierzycielem, ma prawo do domagania się swojej należności. Z kolei obowiązek drugiej z nich, nazywanej dłużnikiem, jest zwrócenie należności w odpowiednim terminie. Spoczywająca na dłużniku powinność do spełnienia zobowiązań określa się jako dług.

Przy cesji wierzytelności najważniejsza jest zasada mówiąca o tym, że możliwa jest zmiana wierzyciela bez zgody dłużnika. Wynika to z artykułu 509 kodeksu cywilnego. Dzięki zastosowaniu takiej zmiany w miejsce wierzyciela pierwotnego mogą pojawić się inne osoby, najczęściej są to podmioty zajmujące się skupowaniem długów. Sytuacja dzieje się poprzez umowę przelewu wierzytelności. Zamiennie nazywa się ją umową cesji wierzytelności. Opierając się na niej osoba nazywana cedentem przelewa określoną wierzytelność na cesjonariusza. Dzięki temu cesjonariusz staje się zgodnie z prawem nowym wierzycielem dłużnika. Po przeprowadzeniu cesji wierzytelności pierwotne zobowiązanie dalej obowiązuje. Dłużnik w dalszym ciągu pozostaje dłużnikiem (posiada nieuregulowane zobowiązanie, dług), a jedyna zmiana polega na tym, że dług musi spłacić innemu wierzycielowi.

Cesja wierzytelności może być oparta o umowę w dowolnej formie. Kodeks cywilny mówi jedynie o tym, że w przypadku, gdy wierzytelności, potwierdzono pismem, wówczas również cesję trzeba sporządzić w tej samej formie.

Czy przelew wierzytelności jest płatny?

Umowa dotycząca przelania wierzytelności może być oparta na umowie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej. Na ważność umowy ta kwestia nie ma żadnego wpływu.

Kiedy możliwe jest dokonanie cesji?

Przed dokonaniem cesji wierzytelności nie należy pytać o zdanie dłużnika. Na wierzycielu spoczywa jednak obowiązek zawiadomienia dłużnika o dokonanej cesji, ponieważ wywołuje ona określone skutki prawne. Do momentu, gdy dłużnik nie zostanie powiadomiony o zmianie wierzyciela, może wysłać świadczenie dotychczasowemu wierzycielowi. W takiej sytuacji nowy właściciel wierzytelności posiada prawo do żądania otrzymania świadczenia od zbywcy wierzytelności. Takie działanie może bardzo mocno skomplikować cały proces.

Giełda długów – drugi sposób na sprzedaż

Drugą metodą pozwalającą na sprzedaży długów jest giełda długów, którą nazywa się również giełdą wierzytelności. Taka giełda to swego rodzaju rejestr informacji gospodarczych, który posiada szereg ofert wierzytelności wystawionych do wykupienia. Wszystkie zainteresowane osoby mają prawo do wykupienia wystawionych należności, w większości przypadków poniżej ich wartości nominalnej. Następnie nowy wierzyciel odzyskuje wykupiony dług w swoim imieniu.

Kto jest uprawniony do kupowania długów na giełdzie?

Prawo do kupowania długów na giełdzie posiada każda pełnoletnia osoba. Wiadomo oczywiście, że najczęściej zajmują się tym firmy windykacyjne.

Giełda długów – opłaca się?

Zakupienie wierzytelności na giełdzie dla nabywców jest okazuje się bardzo korzystnym rozwiązaniem. W innym przypadku nikt by ich nie skupował. Najczęściej długi kupuje się poniżej wartości nominalnej, a następnie od dłużnika dochodzi się pełnej spłaty (kwota nominalna + odsetki).

Wierzyciel wtórny – definicja

Osoba, która kupuje dług, zyskuje miano wierzyciela wtórnego. Wierzyciel wtórny odkupuje bowiem wierzytelność od osoby nazywanej wierzycielem pierwotnym. Jak wskazują przepisy prawa, wierzyciel wtórny oraz pierwotny posiadają dokładnie te same uprawnienia. Przede wszystkim wierzyciel wtórny ma prawo do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia, tj. spłaty długu. Posiada również kompetencje do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika

Osoba, która zbywa wierzytelność na rzecz wierzyciela wtórnego w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za to, że dłużnik jest niewypłacalny. Istnieje oczywiście możliwość, by zawrzeć takie zastrzeżenie w umowie sprzedaży. Przy konstruowaniu umowy warto pamiętać o tym, że jeżeli zbywca będzie musiał potwierdzić wypłacalność dłużnika, może to w sposób znaczący wpłynąć na zwiększenie ceny, jaką nabywca będzie musiał zapłacić.

2019-03-11T10:47:50+00:00 16 grudnia, 2018|Uncategorized|0 Komentarzy

Zostaw komentarz