Po ilu latach przedawnia się dług?

Strona główna » Blog finansowy » Po ilu latach przedawnia się dług?

Po ilu latach przedawnia się dług?

Dług jest obowiązkiem (świadczeniem), które wynika ze stosunku zobowiązaniowego, jakie dłużnik ma obowiązek spełnić na rzecz wierzyciela. Wykonanie zobowiązania przez dłużnika powinno być zgodne z jego treścią oraz odpowiadać jego celowi społeczno-gospodarczemu i zasadom współżycia społecznego. W taki sam sposób powinny być również prowadzone współdziałania wierzyciela.

Art. 519 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, iż istnieje możliwość przeniesienia długu na osobę trzecią poprzez zawarcie stosownej umowy, jednakże sytuacja ta wymaga zgody wierzyciela w sytuacji, gdy umowa zawarta jest między dłużnikiem i osobą trzecią bądź też zgody dłużnika, w sytuacji gdy umowa dotycząca przejęcia długu zawarta jest pomiędzy osobą trzecią a wierzycielem.

W Kodeksie Cywilnym został określony również termin, po którym następuje przedawnienie długu co oznacza, że przedawnienie samo w sobie istnieje, jednak nie jest to równoznaczne z wygaśnięciem długu z urzędu i zaprzestaniem jego obowiązywania. Następstwem jest sytuacja, gdzie dłużnik nie ma już obowiązku spłacenia zobowiązania. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dłużnik osobiście zrzeknie się z możliwości skorzystania prawa do uchylenia się od spłaty.

Jaki okres czasu musi minąć, aby dług się przedawnił oraz jakie są konsekwencje jego przedawnienia?

Najkrótszy okres przedawnienia posiadają długi z tytułu nieuregulowanych mandatów oraz roszczenia z tytułu umowy przewozu i wynoszą one rok. W wielu przypadkach domniemamy, iż podmiot, u którego się zadłużyliśmy, być może nie będzie ubiegać się o zapłatę i tym samym liczymy na przedawnienie się długu, co niekoniecznie musi nastąpić. Podczas oczekiwania na przekształcenie się roszczenia w roszczenie przedawnione niezupełnie obliczamy ilość lat, które muszą minąć, by dług się przedawnił. Zawsze istnieje ryzyko, iż wierzyciel skieruje sprawę do sądu, co z kolei spowoduje naliczenie dodatkowych opłat, a co więcej proces taki może trwać nawet do kilku lat. Dlatego też wyglądające pozornie zwykłe zobowiązanie nie powinno być przez nas ignorowane, gdyż może ono skutkować naliczeniem dodatkowych zobowiązań, których pierwotnie można było uniknąć.
Kodeks Cywilny podaje dwa podstawowe terminy dotyczące przedawnienia się długu:
– 3 lata dla roszczeń powstałych na skutek prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych
– 6 lat dla wszystkich roszczeń majątkowych bądź też roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu
Dla niektórych typów zobowiązań finansowych ustalono odmienne, skrócone terminy przedawnienia długu i w ten oto sposób wyszczególniono następujące podziały:
1) okres 1 roku dotyczy następujących zadłużeń:
– mandat
– roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży
2) okres 2 lat dotyczy:
– roszczenia przedsiębiorcy, które wynika z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury
– roszczenia z tytułu umowy sprzedaży
– roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy
– usługi telekomunikacyjne
– roszczenie z tytułu umowy o dzieło (liczone od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła)
– debet na koncie (liczone od daty, w której debet powinien być spłacony)
3) okres 3 lat dotyczy:
– zadłużenia na karcie kredytowej
– zadłużenia z tytułu czynszu
– roszczenia z tytułu umowy o pracę
– roszczenie o świadczenia alimentacyjne
– zobowiązania z tytułu umowy kredytu lub pożyczki
– roszczenie z tytułu umowy ubezpieczeniowej
– niezwrócona lub nieopłacona kaucja, a także zaliczka czy przedpłata
– należność wynikająca z kary umownej, która przewidziana jest w umowie pomiędzy kontrahentami
– należności, które wynikają z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

– zobowiązania podatkowe, które powstały na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez Urząd Skarbowy (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła powstanie obowiązku podatkowego)

4) okres lat 5:

– zobowiązania podatkowe powstałe z mocy prawa (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

5) okres 6 lat:
– długi spadkowe (w sytuacji, gdy wierzyciel nie podjął żadnych czynności celem wyegzekwowania zapłaty)
– pozostałe roszczenia, których stwierdzenie powstało na skutek prawomocnego wyroku sądu bądź innej instytucji, która została powołana do rozpoznawania spraw danego rodzaju
6) okres 10 lat:
– składki ZUS, które powstały przed rokiem 2012.
Od kiedy należy liczyć termin przedawnienia się długu?
Za okres ten uważamy moment, w którym wierzyciel ma prawo zacząć domagać się spłaty długu, czyli teoretycznie może być to dzień kolejny po terminie płatności konkretnego rachunku, spłaty karty kredytowej czy też pożyczki. W celu ustalenia tego terminu kluczowymi będą wszelkie dokumenty dotyczące danego długu.
Ważne jest, aby mieć świadomość, iż fakt nieuiszczania opłat dla zaległego zobowiązania nie oznacza, że okres będzie biec od chwili, gdy powinny być one spłacone. Wystarczy tylko, iż wierzyciel dokona jakiejkolwiek czynności związanej z tym długiem po pewnym okresie ( np. 5 miesiącach), aby początkowy okres biegu przedawnienia został przerwany.
2018-10-16T06:42:56+00:00 19 grudnia, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz